Kihagyás

Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adatkör Tartalom
1. MBVK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

Név: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
Székhely: 1146 Budapest, Cházár A. utca 13.
Postacím: 1590 Budapest, Postafiók 247
Telefonszám: +36-1-273-1595
Fax szám: +36-1-273-1596
Elektronikus levélcím: MBVK rövid nevű, 349507779 KRID azonosítójú hivatali kapu (ePapíron címezhető)
Honlap: mbvk.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
panasz ügyekben:  1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1.
egyéb ügyekben: 1146 Budapest, Cházár A. utca 13.

írásban: 1590 Budapest, Postafiók 247.
elektronikusan: ide kattintva

2. MBVK szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  Organigram
SZMSZ
3. MBVK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 

Elnök:  dr. Lupkovics Beáta

Alelnök:  dr. Ódor Gergely

Elnökségi titkár:  dr. Kósa Zoárd

Elnökségi tag:  dr. Kovássy Szabolcs

Elnökségi tag:  dr. Papp Gábor

Hivatalvezető:  dr. Takács Katalin

Kiadmányozásra jogosult további munkavállalók:

Hivatali Titkárság Irodavezető: Bordás Mónika

Ügyfélszolgálati és Panasz Iroda Irodavezető: dr. Juhász Annamária

Gazdasági és Pénzügyi Iroda Irodavezető: Kiss Edina

Ellenőrzési és Fegyelmi Iroda Irodavezető: dr. Haska Richárd

Jogi Irodavezető: dr. Oláh Zoltán

Informatikai Irodavezető: Baffia Zoltán

Projekt Iroda Irodavezető: dr. Csukly Csilla

Telefonos elérhetőség: +36-1-273-1595 (114) (Elnökségi és hivatalvezetői titkárság)
Elektronikus elérhetőség: MBVK rövid nevű hivatali kapu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
személyes ügyfélfogadás panasz ügyekben: szerdánként 09-14 óra között, 1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1.
személyes ügyfélfogadás egyéb ügyekben (előzetes időpontegyeztetés szükséges): hétfőnként 10-15 óra között, 1146 Budapest, Cházár A. utca 13.
elektronikusan: ide kattintva
Ügyfélkapcsolati vezető neve: dr. Juhász Annamária

Elektronikus elérhetőség: MBVK rövid nevű, 349507779 KRID azonosítójú hivatali kapu (ePapíron címezhető)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

Testület létszáma

Önálló bírósági végrehajtó: Töltés… 
Végrehajtó-helyettes:  Töltés…
Végrehajtójelölt: Töltés…

Önálló bírósági végrehajtók neve, szolgálati helye, és elérhetőségei: Névjegyzék

6. Nem releváns 
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

Városliget-ház 13 Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 13., adószám: 22769536-2-42, telefonszám: +36 1 273 1595 (250), elektronikus elérhetőség: 22769536#cegkapu, tevékenységi köre: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, képviselő: Martonosi László, MBVK részesedés mértéke: 100%)

Bírósági Végrehajtókért Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 13., telefonszám: +36-1-273-1595, elektronikus elérhetőség: mbvk@mbvk.hu, tevékenységi kör: a bírósági végrehajtói szervezet tagjainak, családjainak fokozott védelme és támogatása, a jelölti képzés szakmai színvonalának biztosítása – az alapítóval együttműködve – a munkából hosszabb időre kieső végrehajtó és családja szociális segítése, a nyugat-európai jogharmonizáció folyamatában való részvétel és a csatlakozás szakmai részének elősegítése., képviselő: Dr. Jeney Orsolya Pálma elnök, MBVK részesedés mértéke :nem releváns)

8. Nem releváns 
9. Nem releváns 
10. Nem releváns 
11. MBVK felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában az MBVK felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

MBVK általános felügyeleti szerve:
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Elektronikus elérhetőség:
Rövid név: SZTFH
KRID 469506375

Honlap: https://sztfh.hu/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adatkör Tartalom
1. MBVK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

Jogszabályok

Szervezetszabályzó eszközök:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Végrehajtók Ellenőrzésének Kézikönyve

Etikai szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatigénylési szabályzat

Iratkezelési szabályzat

Kiadmányozási szabályzat

Archív szabályzatok:

2. MBVK feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

MBVK feladatai, tevékenysége

Information on the tasks and activities of the National Order of Judicial Officers of Hungary

3. Nem releváns 
4. Egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 254/H. § alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az alábbi ügyekben jár el országos illetékességű hatóságként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottak alapján.

Megtekintés

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények   Megtekintés
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív); a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  Megtekintés
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 

Executio
Kiadja a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
Megjelenik kéthavonta

Online megtekintés

A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Schadl György,
Dr. Lukács Tamás, Dr. Schmidt Zoltán, Dr. Takács Katalin

A szerkesztőség elérhetősége: titkarsag@mbvk.hu.
Telefonszám.: 06-1-273-1595
Nyilvántartási szám: 163/2602/1/2011.
Nemzetközi azonosító szám: ISSN 2063-1596

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

Döntés előkészítés rendje, eljárási szabályok:

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 252. §

Elnökség ügyrendje

9. Nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

Közérdekű tájékoztatások

Végrehajtó álláspályázatok

11. Nem releváns
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-4108/2014 számú ügyében
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

Adatvédelmi tájékoztatók

Adatigénylések megválaszolásáért az adatvédelmi tisztviselő felelős
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
dr. Csukly Csilla
adatvedelem@mbvk.hu

14. Nem releváns
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai NAIH jelentés 2022
16. Nem releváns
17. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzata 3. melléklete

Különös közzétételi lista

Egyedi közzételi lista

18.- 25. Nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

Adatkör Tartalom
1. MBVK számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2015.08.-ig

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  Megtekintés
3. Nem releváns
4. Nem releváns
5. Nem releváns 
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések   –
7. Nem releváns
8. Nem releváns
Megszakítás