Kihagyás

Aktuális végrehajtói pályázati felhívások


Archiv pályázati felhívások megtekintése->

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) rendelkezései alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) pályázatot ír ki az alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére.

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:

1. Püspökladányi Járásbíróság mellett működő egy fő
2. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő
3. Veszprémi Járásbíróság mellett működő egy fő
4. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő
5. Debreceni Járásbíróság mellett működő egy fő (Debrecen I.)
6. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (Bp. XVIII. és XIX. Ker. I.)
7. Ráckevei Járásbíróság mellett működő egy fő
8. Zalaegerszegi Járásbíróság mellett működő egy fő
9. Lenti Járásbíróság mellett működő egy fő
10. Nagyatádi Járásbíróság mellett működő egy fő
11. Fehérgyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő
12. Szarvasi Járásbíróság mellett működő egy fő
13. Nyírbátori Járásbíróság mellett működő egy fő
14. Székesfehérvári Járásbíróság mellett működő egy fő
15. Szolnoki Járásbíróság mellett működő egy fő
16. Barcsi Járásbíróság mellett működő egy fő
17. Nagykanizsai Járásbíróság mellett működő egy fő
18. Kiskunfélegyházi Járásbíróság mellett működő egy fő
19. Debreceni Járásbíróság mellett működő egy fő (Debrecen II.)
20. Tiszaújvárosi Járásbíróság mellett működő egy fő
21. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság mellett működő egy fő
22. Szegedi Járásbíróság mellett működő egy fő
23. Tatabányai Járásbíróság mellett működő egy fő
24. Füzesabonyi Járásbíróság mellett működő egy fő
25. Balassagyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő
26. Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő (Miskolc I.)
27. Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (PKKB I.)
28. Bajai Járásbíróság mellett működő egy fő
29. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (Bp. XVIII. és XIX. Ker. II.)
30. Paksi Járásbíróság mellett működő egy fő
31. Kunszentmiklósi Járásbíróság mellett működő egy fő
32. Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő (Miskolc II.)
33. Nyíregyházi Járásbíróság mellett működő egy fő
34. Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (PKKB II.)
35. Esztergomi Járásbíróság mellett működő egy fő

A Vht. 233. § (1) bekezdése alapján végrehajtóvá az nevezhető ki, aki

 • magyar állampolgár,
 • a 24. évét betöltötte,
 • az országgyűlési képviselők választásán választható,
 • egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
 • a végrehajtói szakvizsgát letette és
 • kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlatot szerzett.

A Vht. 233. § (4) bekezdése alapján végrehajtóvá az a jogi szakvizsgával rendelkező személy nevezhető ki, aki

 • magyar állampolgár,
 • a 24. évét betöltötte,
 • az országgyűlési képviselők választásán választható és
 • a végrehajtói szakvizsgát letette.

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az,

 • aki büntetett előéletű,
 • akinek a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott elzárás esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
 • akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,
 • aki a jogi képesítéshez kötött foglalkozástól vagy a végrehajtói foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a végrehajtói fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott vagy akinek a végrehajtói szolgálatát a miniszter a Vht. 239. § (4a) bekezdése alapján szüntette meg, a fegyelmi bíróság határozata jogerőre emelkedésétől vagy a miniszter határozata véglegessé válásától számított 10 évig,
 • aki egészségi állapota miatt vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlan, vagy
 • aki életmódja vagy magatartása miatt a végrehajtói szolgálat ellátásához szükséges közbizalomra érdemtelen,
 • akivel szemben a Vht. 227. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti,
 • aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,
 • aki büntetőeljárás − ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást − hatálya alatt áll,
 • akinek a végrehajtói szolgálati jogviszonya a Vht. 239. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján szűnt meg, a megszűnést követő 10 évig.

A pályázati anyagot (a pályázatot és mellékleteit) papír alapon a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) – függetlenül a megpályázott helyek számától egy eredeti és egy másolati példányban – kell postai úton megküldeni vagy a Kar Hivatali szerve vezetőjének titkárságán – hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 13 óra között – személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon minden esetben jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje a felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját.

A pályázó pályázata teljes bizonyító erejű magánokiratba [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés] foglalt nyilatkozata arról, hogy pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni. Amennyiben a pályázó több álláshelyre kívánja benyújtani pályázatát, úgy valamennyi megpályázott helyet egy nyilatkozatban kell megjelölnie.

A pályázathoz mellékelni kell

 • a Vht. 233. §-a szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát a Vht. 234/B. § szerint:
  • magyar állampolgárság és a 24. életév igazolására a személyi igazolvány, vagy útlevél közjegyző által hitelesített másolatát;
  • az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság igazolására a Nemzeti Választási Iroda által kiállított igazolást, vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
  • egyetemi jogi végzettség igazolására a jogi egyetemi diploma közjegyző által hitelesített másolatát;
  • amennyiben a pályázó a Vht. 233. § (4) bekezdése alapján jogi szakvizsgával rendelkező személyként nyújtja be pályázatát, úgy a jogi szakvizsga igazolására a jogi szakvizsga teljesítéséről szóló bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;
  • a végrehajtói szakvizsga igazolására a végrehajtói szakvizsga teljesítését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) és j) pontjában foglaltak igazolására 90 napnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítványt;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak igazolására az Országos Bírósági Hivatal által kiállított igazolást – vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát – arról, hogy a pályázó nem szerepel a gondnokolti nyilvántartásban (nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt), annak igazolására, hogy a pályázó nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt, a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feltétel igazolására a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, miszerint a pályázó esetében nem áll fenn olyan körülmény, amely a pályázót egészségügyi, vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlanná teszi;
 • a pályázat elbírálása során az IM rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát:
  • iskolai végzettség és szakmai vizsga igazolására a vizsgák teljesítését, a végzettségek, képzettségek megszerzését igazoló iratok (bizonyítványok) közjegyző által hitelesített másolatát;
  • szakmai gyakorlat igazolására munkáltatói/kamarai igazolás eredeti példányát vagy az eredeti igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
  • nyelvtudás igazolására a nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;
  • szakirányú tudományos eredmény igazolására a tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá tudományos tevékenységet igazoló publikációk, hivatkozások;
  • szakirányú rendszeres oktatás vagy vizsgáztatás igazolására az oktatási intézmény, vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezet igazolását, vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
 • a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (telefonszám, elektronikus levélcím) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;
 • a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;
 • a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratokat:
  • az állami és önkormányzati adóhatóság által kiállított köztartozás-mentességet igazoló iratokat, vagy az igazolások közjegyző által hitelesített másolatát;
 • a pályázónak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésére és tudomásulvételére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

Elektronikus úton kiállított okiratról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 12. §-a szerint hiteles papír alapú irattá alakított példány vagy papír alapú másolat, illetve a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137. §-a rendelkezései szerint készített hitelesített papíralapú másolat fogadható el.

A Kar nyilvántartásában szereplő pályázók (önálló bírósági végrehajtók, önálló bírósági végrehajtó-helyettesek, önálló bírósági végrehajtójelöltek) esetében is szükséges a felsorolt iratok csatolása. Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, az IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot.

A Kar a közhiteles tagnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi a végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és végrehajtójelölti jogviszony időtartamát. Ezen pályázók esetében a Kar tagjaként, illetve a Karnál nyilvántartásba vett önálló bírósági végrehajtó mellett eltöltött önálló bírósági végrehajtó-helyettesi vagy önálló bírósági végrehajtójelölti gyakorlati idő vonatkozásában arra elegendő csak hivatkozni.

A jogviszonnyal kapcsolatos adategyeztetés a Kar hivatali szerve vezetőjének titkárságán kérhető. Adategyeztetésre – adatvédelmi okokból – kizárólag a végrehajtó-helyettesi jelvényszám és a természetes személyazonosító adatok ismeretében van lehetőség.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot a Kar Hivatali szerve érvénytelennek tekinti és érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján, https://mbvk.hu/informaciok/adatvedelem/Adatkezelesi_tajekoztato_honlapra-vegrehajtoi_allaspalyazat.pdf címen érhető el.

 

dr. Takács Katalin

hivatalvezető

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A Hivatalos Értesítőben megjelent 2021. szeptember 17. napján.