Kihagyás

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar nemzetközi tevékenysége

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: MBVK, kar) nemzetközi tevékenysége a bírósági végrehajtók és tisztviselők nemzetközi szervezete, az Union Internationale des Huissiers de Justice (a továbbiakban: UIHJ, nemzetközi szervezet) keretei között zajlik, melynek az MBVK 1996 óta tagja.

A Kar az UIHJ operatív munkájában is rész vesz, ugyanis a nemzetközi szervezet számvizsgálói bizottságába számvizsgálót, továbbá az UIHJ európai tagszervezetének (UEHJ) vezetőségébe elnökségi tagot delegál, mely tagokat az UIHJ kongresszusán választja meg a nemzetközi szervezet közgyűlése.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar számos szakmai, nemzetközi konferenciát, kollokviumot szervezett az UIHJ védnöksége alatt. A 2004. évi állandó értekezlet, és a 2008. illetve 2010. évi UIHJ-EuroDanube (Duna-menti európai országokat tömörítő csoport az UIHJ szervezetén belül) konferenciák, illetve a 2011. évi európai oktatási nap szervezése mellett a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az elmúlt években rendszeresen fogadott külföldi delegációkat. Ugyancsak számos küldöttséget fogadott a kar a közgyűlés keretein túl, lehetővé téve, hogy a külföldi kollégák szakmai tanulmányút során megismerkedhessenek a magyar végrehajtás elméleti oldalával, illetve végrehajtói irodák látogatása során a gyakorlati aspektusaival is.

A szakmai rendezvényeken túlmenően mindenképpen meg kell még említeni a kar tanácsadói tevékenységét is. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar ugyanis számtalan esetben kap olyan irányú írásos megkeresést, hogy jogszabályi hátterének és a végrehajtási eljárások gyakorlatának ismertetésével járuljon hozzá egy-egy környező ország (pl. Csehország, Lengyelország) kodifikációs eljárásához.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének meghívására 2016. januárjában a Nemzetközi Szervezet (UIHJ) delegációja érkezett Magyarországra, a megbeszélések részeként a külföldi delegáció az országgyűlésben is látogatást tett.

A Szerb Végrehajtói Kamara felkérésére Dr. habil Schad György PhD elnök úr és Dr. Lukács Tamás alelnök úr több ízben vett részt Szerbiában a végrehajtási rendszer átalakításáról szóló szakmai konferenciákon, megbeszéléseken, illetve tartottak szakmai előadásokat. A szerb igazságügyi reformok részeként a Kar közreműködésének köszönhetően az elektronikus árverési rendszert, a magyar mintát példaként tekintve szervezték meg.

A Kar rendszeresen részt vesz partnerként az UIHJ felkérésére olyan európai projektekben, melyek az Európai Bizottság pénzügyi finanszírozásával valósulnak meg (pl. EJE-projekt, EJS-projekt, EU Enforcement-projekt).

Jelenleg az UIHJ 98 rendes- vagy megfigyelői státuszú tagországgal rendelkezik, a világ mind az 5 kontinenséről és képviseli globális és európai szinten a bírósági végrehajtókat függetlenül azok státuszától, tehát legyen szó akár önálló bírósági végrehajtókról, állami végrehajtókról vagy vegyes rendszerről. Az UIHJ hivatalos- és munkanyelvei az angol és a francia. A Bírósági Végrehajtók Nemzetközi Unióját 1952-ben alapították, székhelye Párizsban található.

Az UIHJ működését kettős célnak rendeli alá:

Elsődleges feladatának tekinti, hogy nemzetközi szervek felé képviselje a bírósági végrehajtók érdekeit: tagja az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának, részt vesz a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia munkájában, jelen van az Európa Tanácsban, ezen belül az Európa Tanácsnak az Igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó Európai Bizottságában (CEPEJ), és annak végrehajtásért felelős biztosságában (GT-EXE).

Küldetése továbbá, hogy elősegítse a végrehajtók együttműködését országuk szakmai szervezeteivel, közreműködjön az eljárásjogi szabályozások fejlesztésében és a nemzetközi szerződések előmozdításában, végezetül, hogy továbbképzéseket szervezzen, ill. fórumot biztosítson a bírósági végrehajtók szakmai eszmecseréjéhez.

Alapvető törekvése, hogy egyre több országban segítse a bírósági végrehajtók önálló státuszának létrejöttét és megerősödését, mely rendszer az alapító országok közé sorolható Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban hosszú évtizedek óta sikeresen működik, mind gazdaságosság, mint eredményesség tekintetében.

Az UIHJ a közösségi médiában is aktív szerepet tölt be, jelen van a LinkedIn, Facebook oldalakon. Rendszeresen szervez online Webináriumokat, melyek során egy adott végrehajtással kapcsolatos témát jár körbe, pl. iratkézbesítés, ténymegállapítás stb. Ezeken az online szemináriumokon bárki részt vehet, illetve visszanézhetőek. A bírósági végrehajtók és egyéb jogi szakmák oktatását szolgáló képzési felület 2021. júliusától fog elindulni.  

Az UIHJ weboldala: https://www.uihj.com/

 

AZ UIHJ SZERVEI


A. Kongresszus, Állandó Értekezlet

Az UIHJ legfontosabb döntéshozó szerve a kongresszus, melynek a tagországok valamennyi végrehajtója tagja, határozatai kötelező érvényűek. A kongresszust a nemzetközi szervezet háromévente hívja össze. Itt kerül sor az UIHJ elnökségének megválasztására, ami meghatározza az elkövetkező hároméves időszakra kijelölt irányt.

A második legjelentősebb döntéshozatali szerv a félévente összehívott állandó értekezlet, melynek feladata a kongresszus határozatainak végrehajtása. Üléseire a tagországok delegációi hivatalosak, a szavazásokon országuk végrehajtóinak létszámával arányos számú mandátummal vesznek részt.[1] Az állandó értekezlet, a mellett, hogy megvitatja a delegációk végrehajtási rendszerének aktuális állásáról tartott prezentációkat, számot ad az előző értekezlet óta eltelt időszak szakmai rendezvényeiről, az UIHJ bizottságainak munkájáról, illetve egy-egy, minden tagországot érintő olyan témát is körbejár, ami a szakma fejlődésének közös irányát jelöli ki.

B. Konferenciák, szemináriumok, kollokviumok

A döntéshozatali szervek munkája mellett az UIHJ tevékenységének számottevő részét a szakmai továbbképzést, eszmecserét és fórumot biztosító konferenciák, szemináriumok és kollokviumok teszik ki. A rendezvények vagy egy adott régióra, vagy a végrehajtás valamely specifikus mozzanatára koncentrálnak, és általában nagyobb hangsúlyt kap a szervező ország helyzetének bemutatása. A megvitatandó kérdéseket a résztvevők a tagországok delegációinak prezentációi segítségével vetik össze.

 

Megszakítás