Kihagyás

Jogszabályok

törvény a természetes személyek adósságrendezéséről (Are tv.)


törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról (Bv. tv.)


törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.)


törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)


törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)


a közigazgatási perrendtartásról (Kp.)


törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)


törvény az adózás rendjéről


törvény a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.)


törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ct.)


törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Cstv.)


törvény az illetékekről (Itv.)


törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Info tv.)


törvény az ingatlan-nyilvántartásról (Iny. tv.)


törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Avt.)


törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról


törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól


Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól


Korm. rendelet a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról


Korm. rendelet az önálló bírósági végrehajtók hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól


Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól


a Magyar Bírósági Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről


IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről


a bírósági végrehajtói díjszabásról


IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól


IM rendelet a bírósági végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgáról


IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról


IM rendelet az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalása alóli mentességről


IM rendelet az önálló bírósági végrehajtó intézkedés ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárás nyilvántartásáról


IRM rendelet az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról


30/2017. (XII. 27.) IM rendelet a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről


KIM rendelet az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól


IM rendelet a közjegyzői kamarák ügyviteli szabályai szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól


Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról


Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről


A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről


Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról


A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról


Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU rendelete (2014. május 15.) polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról


Az Európai Parlament és a Tanács 47/2002/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról


A Tanács (2001/470/EK) határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben


Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmiügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról


A Tanács 664/2009/EK rendelete (2009. július 7.) a házassági ügyekben, a szülői felelősségre vonatkozóeljárásokban, valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogról szóló, a tagállamok és harmadik országok között létrejövő megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó eljárás létrehozásáról


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról

Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelethez (HL L 160., 2000.6.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 19. kötet, 01. fejezet, 191. o.)


A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről


Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól


Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről