Kihagyás

Jogszabályok

a bírósági végrehajtásról (Vht.)


az illetékekről (Itv.)


a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Cstv.)


az ingatlan-nyilvántartásról (Iny. tv.)


a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ct.)


a fizetési meghagyásos eljárásról (Fmhtv.)


az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Info tv.)


a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)


a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról (Bv. tv.)


a természetes személyek adósságrendezéséről (Are tv.)


az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól


a polgári perrendtartásról (Pp.)


az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)


a közigazgatási perrendtartásról (Kp.)


a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról


az adózás rendjéről


az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Avt.)


a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról


a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól


a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól


a bírósági végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgáról


a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről


az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalása alóli mentességről


a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról


a közjegyzői kamarák ügyviteli szabályai szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről


a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról


az önálló bírósági végrehajtó szakmai beszámolójáról


az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek kötelező szakmai továbbképzéséről


a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól


a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány mértékéről és megfizetésének szabályairól


az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról


az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól


a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről


az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról


az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól


a bírósági végrehajtói díjszabásról


a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól


a bírósági végrehajtás szervezetéről


a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól


Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról


A Bizottság 1869/2005/EK rendelete (2005. november 16.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek cseréjéről


Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról


A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról


Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU rendelete (2014. május 15.) polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról


Az Európai Parlament és a Tanács 47/2002/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról


A Tanács (2001/470/EK) határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben


Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmiügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról


A Tanács 664/2009/EK rendelete (2009. július 7.) a házassági ügyekben, a szülői felelősségre vonatkozóeljárásokban, valamint a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben alkalmazandó jogról szóló, a tagállamok és harmadik országok között létrejövő megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra és e megállapodások megkötésére vonatkozó eljárás létrehozásáról


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról

Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelethez (HL L 160., 2000.6.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 19. kötet, 01. fejezet, 191. o.)


A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről


Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól


Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendelete (2020. november 25.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés)


Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről


a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól


a polgári perrendtartásról


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


a bírósági végrehajtás szervezetéről


a bírósági végrehajtói díjszabásról


a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól


az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról


az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól


az önálló bírósági végrehajtó intézkedés ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárás nyilvántartásáról


A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályai


a bírósági végrehajtói díjszabásról


a Magyar Bírósági Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


az önálló bírósági végrehajtók hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól


Megszakítás