Kihagyás

A közszolgáltatások igénybevételének rendje

Panaszok kivizsgálása és elbírálása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtóhelyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatban panaszt lehet tenni az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete alapján.
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe. A panasz akkor alapos, ha a panaszolt végrehajtó intézkedése, mulasztása jogszabályt vagy kari iránymutatást sért. A panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál  szóban vagy írásban lehet benyújtani. A panasz díjmentesen benyújtható.

Az írásbeli panaszt a panaszolt végrehajtónak vagy alkalmazottjának is át lehet adni, ez esetben a végrehajtó továbbítja azt a Kar részére. Írásbeli panasz benyújtásához használható formanyomtatvány itt érhető el. 

A személyes panaszos fogadás helye, rendje: – Helye: MBVK 1146 Budapest, Hermina u. 63.
Ideje: szerdai munkanapokon 9:00-14:00 között
Postai elérhetőség: – Cím: 1146 Budapest, Hermina u. 63.- Címzett: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
Telefonos elérhetőség: – Tel: 06-1/273-1595
Bővebb információ elérhető itt.

Végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsga szervezése

A bírósági végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgáról szóló 28/2004. (VIII. 26.) IM rendelet alapján Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az önálló bírósági végrehajtójelöltek részére évente egy alkalommal oktatást és kézbesítési vizsgát szervez és bonyolít le. Annak az önálló bírósági végrehajtójelöltnek, aki a végrehajtói szakvizsgát letette, vizsgát nem kell tennie. Az oktatásra és kézbesítési vizsgára az önálló bírósági végrehajtók részére küldött felhívás alapján jelentkezhetnek a végrehajtó jelöltek.
Az első vizsga díjmentes, a megismételt vizsga díja pedig – vizsgánként – 10 000 Ft.

Tanúsítvány igénylés a végrehajtók által folytatott végrehajtási eljárások nyilvántartásából (Vht. 253/E.§ szerinti nyilvántartás)

A Kar Hivatali szerve írásbeli kérelemre tanúsítványt állít ki arról, hogy a kérelmező a végrehajtási ügyek nyilvántartásában végrehajtási eljárás adósaként nem szerepel, illetve tanúsítványt állít ki a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplő kérelmező számára a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplő adatainak igazolása céljából, továbbá a célját és az adatkéréshez fűződő jogi érdekét megjelölő kérelmező számára a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetnek a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplő adatai igazolása céljából, valamint annak igazolására, hogy a gazdálkodó szervezet a végrehajtási ügyek nyilvántartásában végrehajtási eljárás adósaként nem szerepel. A Kar hivatali szerve annak igazolására is tanúsítványt állít ki, hogy a végrehajtási ügyek nyilvántartásában a kérelemben megjelölt időszakban nem szerepel az adatigényléssel érintett személy, mint adós (kötelezett) ellen folyamatban lévő vagy a követelés behajthatatlansága, a meghatározott cselekmény nemteljesítése miatt szüneteléssel befejezett bírósági végrehajtási ügy. A tanúsítvány költségtérítés ellenében kerül kiállításra. Az a tanúsítvány, amely azt igazolja, hogy a kérelmező a végrehajtási ügyek nyilvántartásában a kérelem beérkezésének pillanatában nem szerepel, 3.000,- Ft. – Minden más tanúsítványtípus díja 6.000,- Ft.
Bővebb információ elérhető itt.

Elektronikus Árverési Rendszer üzemeltetése

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az Elektronikus Árverési Rendszert a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.), valamint az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 13/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete (EÁR rendelet) alapján működteti. Az árverés lefolytatására, az árverésen való részvételre, az árverés jogkövetkezményeire, az árverezők jogaira és kötelezettségeire, továbbá az Elektronikus Árverési Rendszer használatára vonatkozó szabályokat a Vht. és az EÁR rendelet tartalmazza.
Árverezőként regisztrációt követően vehet részt az árverési eljárásokon. Regisztrálni személyesen bármelyik végrehajtói irodában lehet ügyfélfogadási időben, a regisztráció díja egyszeri 6000 Ft.
Az árverési eljárásokról bővebben itt olvashat.

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének üzemeltetése

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere (a továbbiakban: VIEKR) egy olyan informatikai szolgáltatás, melynek alkalmazásával végrehajtási eljárás szereplői biztonságos elektronikus csatornán továbbíthatják egymásnak a végrehajtási eljárásban kézbesítendő iratokat. A szolgáltatást a Vht. 35/A. §, 35/B. §, 253/G. §, az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 12/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete szerint üzemelteti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, azonban a VIEKR rendszer kizárólag a küldemények érkeztetését és továbbítását biztosítja, a felhasználónak kell a közzétett interfész specifikáció alapján kialakítani az erre alkalmas platformot, vagy előfizetni a VHKIR modulra egy ezt forgalmazónál.
Tagok részére (önálló bírósági végrehajtók, végrehajtó-helyettesek, végrehajtó jelöltek) informatikai rendszerek üzemeltetése, eljáráshoz szükséges eszközök (biztonsági tömb, igazolvány, jelvény, hivatali bélyegző, elektronikus aláíró-, hitelesítő- és titkosító tanúsítvány, iratboríték, biztonsági papír biztosítása

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar a tagok érdekképviseleti szerveként ingyenesen biztosítja részükre:
• az Egységes Végrehajtási Ügyviteli Rendszer, azaz EVÜR működését,
• a végrehajtási ügyek központi elosztását biztosító Ügykiosztó rendszer működését,
• a végrehajtási árverési eljárások közzétételére és az elektronikus árverési eljárások lebonyolítására alkalmas Elektronikus Árverési Rendszer használatát,
• a Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének működtetését.

A szolgálatba lépéskor, névjegyzékbe vételkor Magyar Bírósági Végrehajtói Kar biztosítja a tagoknak igazolványt és jelvényt (6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete 13.§-16.§), hivatali bélyegzőt (1/2002. (I. 17.) IM rendelet 2. § (4)), elektronikus aláíró-, hitelesítő-, titkosító tanúsítványt (1994. évi LIII. törvény 57/A. §), iratborítékot (1/2002. (I. 17.) IM rendelet 37. §), biztonsági papírt (1/2002. (I. 17.) IM rendelet 29/A. §) biztosít díjmentesen.