Kihagyás

MBVK feladatai, tevékenysége

Tájékoztató a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar feladatáról, tevékenységéről

A Kar képviseli és védi a végrehajtók és a végrehajtó-helyettesek érdekeit, ellátja a végrehajtói szolgálattal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat.

A Vht. 250. § (2) bekezdése alapján a Kar jogai és feladatai különösen az alábbiak:

1. vezeti a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek, végrehajtójelöltek, végrehajtói kézbesítésre felhatalmazott végrehajtójelöltek névjegyzékét;

2. havi rendszerességgel tájékoztatja a minisztert a végrehajtói névjegyzék adatairól és az adatváltozásokról;

3. ellenőrzi az általa vezetett névjegyzékekbe való felvétel feltételeinek folyamatos fennállását;

4. kiállítja a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek igazolványát;

5. vezeti a távollévő végrehajtók nyilvántartását, és felhívja a helyettesként eljáró személyt a helyettesítésre;

6. a végrehajtói szolgálat megszűnésével kapcsolatos körülményekről haladéktalanul tájékoztatja a minisztert;

7. engedélyezi végrehajtói iroda alapítását, alapító okiratának, illetve cégadatának módosítását;

8. nyilvántartást vezet a végrehajtói irodákról;

9. a végrehajtói szolgálat megkezdése előtt ellenőrzi a végrehajtó hivatali helyiségét, felelősségbiztosítását, bélyegzőlenyomatát, a letéti és elszámolási számla megnyitásáról szóló szerződést;

10. intézi a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyeket;

11. igazolja a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek gyakorlatát;

12. lebonyolítja a végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgát;

13. fegyelmi eljárást kezdeményez, nyilvántartja a jogerős fegyelmi határozatokat;

14. az önálló bírósági végrehajtók hatáskörébe tartozó ügyekről a hiteles, pontos és gyors tájékoztatás érdekében felvilágosítást ad a sajtó, a rádió és a televízió részére;

15. a bíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – dönt a végrehajtó kizárásáról és új végrehajtó kijelöléséről;

16. nyilvántartást vezet a végrehajtók által folytatott végrehajtási eljárásokról;

17. a végrehajtói hirdetmények elektronikus úton történő közzétételére szolgáló informatikai alkalmazást működtet;

18. árverési csarnokot működtethet;

19. működteti és fejlesztheti az elektronikus árverési rendszert, az elektronikus ügyviteli rendszert és a végrehajtási iratok elektronikus kézbesítési rendszerét;

20. működteti és fejlesztheti a végrehajtási ügyek végrehajtók közötti elosztására és a végrehajtható okiratok, valamint a kézbesítendő okiratok végrehajtóknak történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazást;

21. a végrehajtói álláshelyre pályázatot ír ki és a pályázati eljárást lebonyolítja;

22. javaslatot tesz a miniszter számára az egyes ellátási területek meghatározásához, összevonásához;

23. ellátja az ügykiosztással kapcsolatban jogszabályban meghatározott feladatokat;

24. számítástechnikai fejlesztéseket végezhet;

25. szolgáltatásokat nyújthat a végrehajtók számára;

26. dönt az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárás lefolytatásáról;

27. dönt az e törvény szerinti titoktartás alóli felmentésről;

28. vezeti a végrehajtók elektronikus aláírásának nyilvántartását;

29. a végrehajtási ügyek intézéséről statisztikai adatgyűjtést és adatszolgáltatást végez;

30. vezeti az ellenőrzésbe bevonható végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és volt végrehajtók nyilvántartását;

31. ellenőrizheti a Vht. 226/A. §-ban foglaltak betartását (A végrehajtó által foganatosított végrehajtás adósának vagyonába tartozó dolgot, egyéb vagyoni elemet a végrehajtó, a végrehajtó-helyettes, a végrehajtójelölt, a végrehajtó egyéb alkalmazottja és az a végrehajtói iroda, amelynek a végrehajtó tagja sem személyesen, sem megbízottja vagy képviselője útján, közvetve sem szerezheti meg.)

32. elkészíti a Kar etikai szabályzatát;

33. a Kar tagjaira kötelező iránymutatást adhat ki, különösen a végrehajtó irodájának kialakításáról, felszereltségéről;

34. ellátja a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek feletti szakmai felügyeletet, ennek keretében jogosult a végrehajtó működését, ügyvitelét, pénzkezelését ellenőrizni, a végrehajtó által használt, jogszabályban meghatározott informatikai alkalmazások végrehajtók által történő használatának gyakorlatát vizsgálni, továbbá a végrehajtó által lefolytatott eljárási cselekményen részt venni;

35. ellátja a 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti információs hatósági feladatokat;

36. megállapítja a végrehajtó esetén a szolgálatból történő felfüggesztés, a végrehajtó-helyettes és a végrehajtójelölt esetén a névjegyzékből történő törlés fennállásának feltételeit;

37. a 36. pont szerinti feltételek fennállása esetén felfüggeszti a végrehajtót.