Kihagyás

Mikor szünetel a végrehajtási eljárás?

A végrehajtás szünetel, ha

  1. a) az adós személyazonossága a szükséges adatok hiányában nem állapítható meg,
  2. b) a végrehajtást kérő vagy az adós meghalt, vagy a nem természetes személy adós megszűnt, és a jogutód vagy az ellenérdekű fél nem kérte a jogutódlás megállapítását,
  3. c) a végrehajtást kérő az eljárásban való közreműködési kötelezettségének nem tett eleget,
  4. d) az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya, illetőleg a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt,
  5. e) a végrehajtást kérő a végrehajtási költséget — bár köteles rá — nem előlegezte meg,
  6. f) az adós a teljesítésre halasztást kapott, vagy a részletekben való teljesítést engedélyezték, illetve állapította meg számára a végrehajtó,
  7. g) külön törvény így rendelkezik.

A végrehajtó a végrehajtás szüneteléséről — az annak okát is feltüntető — jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyv másolatát megküldi a feleknek. Ha a halasztást vagy a részletekben való teljesítést a bíróság engedélyezte, akkor jegyzőkönyvet nem kell készíteni, hanem a végrehajtási ügyiraton kell a szünetelés tényét feljegyezni. (Vht. 52.§, 53.§)

A végrehajtási eljárás a szünetelést kiváltó ok fennállásáig szünetel, ennek megszűnése esetén a Vht. 54. §ában meghatározott esetekben az eljárás folytatódhat. Szünetelés esetén – a követelés jellegétől függően – a végrehajtás alá vont tőke összege továbbra is kamatozhat.

Megszakítás