Kihagyás

Ki járhat el helyettem a végrehajtási ügyemben? Milyen szabályok vonatkoznak a végrehajtási eljárásban elfogadható meghatalmazására?

Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint az egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Pp. 65. §-a alapján perben meghatalmazottként eljárhat:

  1. a) ügyvéd és az ügyvédi iroda, b) kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben, c) fél hozzátartozója, d) fél pertársa, valamint a fél pertársának képviselője, e) gazdálkodó szervezet, illetve egyéb nem természetes személy alkalmazottja, a munkáltatójának tevékenységével kapcsolatos pereiben, f) közigazgatási szerv, illetve egyéb költségvetési szerv alkalmazottja, a közigazgatási, illetve költségvetési szerv tevékenységével kapcsolatos pereiben, g) önkormányzati szerv alkalmazottja, az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben, továbbá ugyanezen perekben az önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tisztségviselő, ideértve az önkormányzati képviselőt is, ha a per – tárgya alapján – abba a szabályzatban meghatározott ügykörbe tartozik, amelyben a tisztségviselő eljárni jogosult, valamint h) akit erre jogszabály feljogosít.

A Pp. 66. §-a meghatározza azt, hogy ki nem lehet meghatalmazott. Ennek alapján meghatalmazott nem lehet a) aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, c) akit a bíróság – a per tárgyára, illetve a perbeli eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal – jogerősen gondnokság alá helyezett.

Megszakítás