Kihagyás

Honnan tudhatom meg, hogy milyen végrehajtási eljárások vannak folyamatban velem szemben?

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szerve írásbeli kérelemre tanúsítványt állít ki:

  1. a) a végrehajtási ügyek nyilvántartásában nem szereplő kérelmező számára annak igazolására, hogy a végrehajtási ügyek nyilvántartásában végrehajtási eljárás adósaként nem szerepel,
  2. b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplő kérelmező számára a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplő adatainak igazolása céljából.

A központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállításáért fizetendő költségtérítés összege a központi ügynyilvántartásban szereplő személyenként:

  1. a) pont szerinti tanúsítvány esetében 3.000,- Ft,
  2. b) pont szerinti tanúsítvány esetében 6.000,- Ft.

A költségtérítés a Kar MBH Banknál vezetett 10103173-09701100-03003002 tanúsítvány bevételi számlájára átutalással teljesíthető.

A Kar a tanúsítványt a kérelem szerint papíralapú vagy elektronikus közokiratként, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül állítja ki. A papíralapú formanyomtatvány a Kar által üzemeltetett https://kerelmek.mbvk.hu/ oldalon található űrlap kitöltése után kinyomtatható és postai úton beküldhető, illetve az elektronikus kérelem az előbbiekben hivatkozott oldalon található felületen kitölthető és elektronikusan aláírva onnan elektronikus úton továbbítható a Kar részére. A kitöltési segédlet elérhető az alábbi linken:

https://kerelmek.mbvk.hu/kitoltesi_utmutato_tanusitvany_kereshez.pdf

A kérelemhez csatolni kell a költségtérítés befizetésének igazolását, valamint a meghatalmazott útján előterjesztett kérelemhez a kérelem előterjesztésére vonatkozó 7. pontban foglaltak szerinti meghatalmazást. (Vht. 253/E. § (6) bekezdés)

Hozzáféréshez való érintetti joggyakorlás

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az a természetes személy, akiről nyilvántartást vezet egy adatkezelő tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről. A végrehajtási ügyek közhiteles nyilvántartása vonatkozásában adatkezelőnek minősül a Kar. Természetes személyek ezért jogosultak a Karnál végzett adatkezelésről információt kérni, és az adatokon felül hozzáférést kapni az alábbi információkhoz is:

–          adatkezelő megnevezése, elérhetőségei, adatvédelmi tisztviselője elérhetőségei,

–          az adatkezelés célja, jogalapja,

–          a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

–          tárolásra kitűzött időtartam,

–          érintetti joggyakorlási lehetőségei, jogorvoslati lehetősége,

–          adatok forrására vonatkozó információk,

–          automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joga keretében – a GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján – az érintett egy alkalommal díjmentesen kérheti a Kartól a róla kezelt személyes adatoknak az elektronikus másolatát. Ez a természetes személyazonosító adatok (viselt és születési név, születési idő, anyja neve) megadásával írásban (elektronikusan az epapir.gov.hu felületen vagy postai úton), vagy személyesen igényelhető adatszolgálatás, melyet a Kar az adatigénylő ügyfélkapus tárhelyére küldött elektronikus értesítés, vagy postacímére küldött tértivevényes levél formájában teljesít.

Megszakítás