Kihagyás

Mi minősül panasznak?

A végrehajtási kifogástól meg kell különböztetni a panaszt. Lényeges különbség, hogy a végrehajtási kifogás a foganatosító bíróság részére kerül továbbításra és a bíróság dönt a kifogásról, míg a panaszt a Kar bírálja el. 

A Kar az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt (panaszolt) tevékenységével kapcsolatban benyújtott olyan kérelmet vizsgálhat ki panaszként, amely panasz e személyeknek a rendeletben meghatározott minőségükben tett tevékenységét sérelmezi, és a panasz elbírálása nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe. Panasznak minősül a kérelem különösen, ha az abban foglaltak szerint a panaszolt az adós, a végrehajtást kérő, illetve egyéb érdekelt, vagy meghatalmazottjuk (panaszos) tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, panaszossal szemben tanúsított magatartása nem megfelelő, továbbá ügyfélfogadási időben nem érhető el személyesen, telefonon, vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján.

A fentiek alapján nem minősül panasznak például, ha a tartozásának fennállását vitatja, ha sérelmezi a munkabérének vagy nyugdíjának letiltását, gépjárművének lefoglalását vagy az ingatlanának árverésre való kitűzését.

A panaszkérelemnek az alábbiakat mindenképp tartalmaznia szükséges:

– a panaszos neve,

– a panaszos lakcíme, székhelye, illetve amennyiben ettől eltérő, a levelezési címe,

– a panasz részletes leírása, sérelmezett intézkedések/mulasztások,

– a panasszal érintett végrehajtási ügyszáma,

– a panaszolt neve,

– a panaszos által benyújtott iratok megjelölése. (10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 2. § – 3. §)

A panaszt a Kar Ügyfélszolgálati és Panasz Irodáján (1146 Budapest, Hermina út 63. fszt. 1.) szóban – személyes ügyfélfogadás során –, valamint írásban lehetőség szerint a Kar által rendszeresített formanyomtatványon postai útonbenyújtott levélben, vagy ügyfélkapun (hivatali kapun) e-Papír szolgáltatással megküldött elektronikus levélben lehet előterjeszteni.

Megszakítás