Kihagyás

Sajtóközlemény

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (továbbiakban: Kar) Bíró Ilona adóssal szemben dr. Majorosi Eszter önálló bírósági végrehajtó előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárásban az alábbi tájékoztatást adja ki.

Bíró Ilona adóssal szemben 2014. évben végrehajtási eljárás megindítására került sor, mely során a fedezetként szolgáló ingatlanokat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) alapján az eljáró végrehajtó lefoglalta.

Ezt követően a végrehajtást kérő kérelme alapján az adós tulajdonában álló budapesti ingatlanra árverés került kitűzésére, amely a 2017. április 10. napján kelt árverési jegyzőkönyvvel értékesítésre is került. Az ingatlant az adós önként nem adta birtokba az árverési vevőnek, így a végrehajtó köteles volt az ingatlan rendőri intézkedéssel történő birtokba adása felől intézkedni.

Ahogyan az adós által korábban nyilvánosságra hozott információkból is kiderül, 2019. május 3. napján az adós egy másik (az árverésen értékesített ingatlannal szemközti) ingatlana került birtokba adásra, amelyről az adósnak már az ingatlan átadása során is tudomása volt, illetve később ezt el is ismerte a bíróság előtt folyamatban volt eljárásban. Magatartásával azonban azt a látszatott keltette, hogy a végrehajtó a megfelelő ingatlant adja át az árverési vevőnek.

Az adósnak 2018 tavasza óta lehetősége lett volna arra, hogy az árverés útján értékesített ingatlant önként átadja, azonban ezt nem tette meg. A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság jogerős végzése alapján az árverésen értékesített ingatlan birtokba adására 2020. szeptember 17. napján ismét sor került, egyebekben adós lakhatása a Kar tudomása szerint egyéb ingatlanában biztosított.

Fontos kiemelni, hogy az adós a végrehajtási eljárás során a jogorvoslati lehetőségeivel végrehajtási kifogás, illetve panasz formájában is élt. A panasz kivizsgálása a Kar előtt jelenleg is folyamatban van a 3/2015. (II. 25.) IM rendelet alapján, azonban a panaszkérelem kivizsgálása során a Kar határozatot nem hoz, továbbá a végrehajtó intézkedéseinek megváltoztatására a Kar nem jogosult, az kizárólag a bíróság hatáskörébe tartozik. A jelenleg eljáró végrehajtóval szemben adós által előterjesztett kizárási kérelmet a bíróság jogerősen elutasította, tekintettel arra, hogy adós álláspontja nem nyert igazolást.

Szintén hangsúlyozandó az a tény, hogy a végrehajtó közfeladatot ellátó személy, aki a végrehajtható okirat alapján a jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. Nem jogosult a végrehajtható okiratot felülvizsgálni vagy módosítani. A végrehajtási eljárás során az ügy ura a végrehajtást kérő, az ingatlan birtokbaadása során pedig az árverési vevő, erre tekintettel ha az árverési vevő kérte a birtokbaadást, a végrehajtó köteles megtenni a végrehajtási jogszabályokban meghatározott intézkedéseket valamennyi törvényi feltétel fennállása esetén, annak érdekében, hogy az ingatlan a jogos tulajdonos birtokába kerüljön.

Kar álláspontja szerint az adósnak kötelessége és az érdekeit is az szolgálja, hogy a végrehajtóval együttműködjön és jogkövető magatartást tanúsítson. Ezen felül pedig joga van minden olyan jogorvoslat igénybevételére, melyre a hatályos jogszabályok feljogosítják, a jogalkotó ezzel biztosítja, hogy a felek és érdekeltek jogai a végrehajtási eljárásban ne csorbulhassanak. A Kar álláspontja szerint adós ezen jogorvoslati lehetőségekkel élt, azokat igénybe vette, az illetékes bíróság pedig elbírálta és elutasította azokat.

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Megszakítás