Kihagyás

Archív végrehajtói pályázati felhívások


A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) rendelkezései alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázatot ír ki az alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre.

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:

 1. A Lenti Járásbíróság mellett működő egy fő
 2. A Gyöngyösi Járásbíróság mellett működő egy fő
 3. A Hevesi Járásbíróság mellett működő egy fő
 4. A Székesfehérvári Járásbíróság mellett működő egy fő
 5. A Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő

A pályázatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) egy eredeti és egy másolati példányban kell postai úton megküldeni vagy a Kar Hivatali szerve vezetőjének titkárságán – hétfőtől-csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 13 óra között – személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját.

A Vht. 233. § (1) bekezdése alapján az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • a 24. életév betöltése,
 • az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság,
 • egyetemi jogi végzettség,
 • végrehajtói szakvizsga és
 • kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat.

Jogi szakvizsgával rendelkező személy kinevezéséhez szükséges – Vht. 233. § (4) bekezdése szerinti – törvényi feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • a 24. életév betöltése,
 • az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság,
 • végrehajtói szakvizsga.

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az, akivel szemben a Vht. 233. § (2) bekezdés a) – k) pontjai szerinti kizáró ok áll fenn.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés] foglalt nyilatkozatát arról, hogy pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni,
 • a Vht. 233. § szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát a Vht. 234/B. § szerint;
 • a pályázat elbírálása során az IM rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát;
 • a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (telefonszám, elektronikus levélcím) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;
 • a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot,
 • a pályázó köztartozásmentességének igazolására szolgáló iratokat,
 • a pályázónak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésére és tudomásul­vételére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdés a) – d) és j) pontjában meghatározott körülmények nem állnak fenn, továbbá az Országos Bírósági Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy a Vht. 233. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn.

Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar Hivatali szerve nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, az IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampol­gárságát és a választójogát igazoló iratot.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot a Kar Hivatali szerve érvénytelennek tekinti és érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

dr. Takács Katalin
hivatalvezető
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A Hivatalos Értesítőben megjelent 2020. szeptember 24. napján.