Kihagyás

Archív végrehajtói pályázati felhívások


A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: SZTFH rendelet) rendelkezései alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) pályázatot ír ki az alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére.

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:

1.

Lenti Járásbíróság mellett működő egy fő

2.

Bonyhádi Járásbíróság mellett működő egy fő

3.

Mosonmagyaróvári Járásbíróság mellett működő egy fő

4.

Siófoki Járásbíróság mellett működő egy fő

5.

Békési Járásbíróság mellett működő egy fő

6.

Balassagyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő

7.

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő

8.

Szigetvári Járásbíróság mellett működő egy fő

9.

Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő

A Vht. 233. § (1) bekezdése alapján végrehajtóvá az nevezhető ki, aki

 • magyar állampolgár,
 • a 24. évét betöltötte,
 • az országgyűlési képviselők választásán választható,
 • egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
 • a végrehajtói szakvizsgát letette és
 • kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlatot szerzett.

A Vht. 233. § (4) bekezdése alapján végrehajtóvá az a jogi szakvizsgával rendelkező személy nevezhető ki, aki

 • magyar állampolgár,
 • a 24. évét betöltötte,
 • az országgyűlési képviselők választásán választható és
 • a végrehajtói szakvizsgát letette.

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az,

 • aki büntetett előéletű,
 • akinek a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott elzárás esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
 • akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,
 • aki a jogi képesítéshez kötött foglalkozástól vagy a végrehajtói foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a végrehajtói fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott vagy akinek a végrehajtói szolgálatát 2021. október 1. napját megelőzően az igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter), 2021. október 1. napját követően a Hatóság elnöke a Vht. 239. § (4a) bekezdése alapján szüntette meg, a fegyelmi bíróság határozata jogerőre emelkedésétől vagy a miniszter, illetve a Hatóság elnöke határozata véglegessé válásától számított 10 évig,
 • aki egészségi állapota miatt vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlan, vagy
 • aki életmódja vagy magatartása miatt a végrehajtói szolgálat ellátásához szükséges közbizalomra érdemtelen,
 • akivel szemben a Vht. 227. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti,
 • aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,
 • aki büntetőeljárás − ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást − hatálya alatt áll,
 • akinek a végrehajtói szolgálati jogviszonya a Vht. 239. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján szűnt meg, a megszűnést követő 10 évig.

A pályázati anyagot (a pályázatot és mellékleteit) papír alapon a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) – függetlenül a megpályázott helyek számától egy eredeti és egy, az eredeti példányról készült másolati példányban – kell postai úton megküldeni vagy a Kar Hivatali szerve vezetőjének titkárságán – hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 13 óra között – személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon minden esetben jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje a felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját.

A pályázó pályázata az a teljes bizonyító erejű magánokiratba [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés] foglalt nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni. Amennyiben a pályázó több álláshelyre kívánja benyújtani pályázatát, úgy valamennyi megpályázott helyet egy nyilatkozatban kell megjelölnie.

A pályázathoz mellékelni kell

 • a Vht. 233. §-a szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát a Vht. 234/B. § szerint:
  • magyar állampolgárság és a 24. életév igazolására a személyi igazolvány, vagy útlevél közjegyző által hitelesített másolatát;
  • az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság igazolására a Nemzeti Választási Iroda által kiállított igazolást, vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
  • egyetemi jogi végzettség igazolására a jogi egyetemi diploma közjegyző által hitelesített másolatát;
  • amennyiben a pályázó a Vht. 233. § (4) bekezdése alapján jogi szakvizsgával rendelkező személyként nyújtja be pályázatát, úgy a jogi szakvizsga igazolására a jogi szakvizsga teljesítéséről szóló bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;
  • a végrehajtói szakvizsga igazolására a végrehajtói szakvizsga teljesítését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) és j) pontjában foglaltak igazolására 90 napnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítványt;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak igazolására az Országos Bírósági Hivatal által kiállított igazolást – vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát – arról, hogy a pályázó nem szerepel a gondnokolti nyilvántartásban (nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt);
  • annak igazolására, hogy a pályázó nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt, a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feltétel igazolására a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, miszerint a pályázó esetében nem áll fenn olyan körülmény, amely a pályázót egészségügyi, vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlanná teszi;
 • a pályázat elbírálása során az SZTFH rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát:
  • iskolai végzettség és szakmai vizsga igazolására a vizsgák teljesítését, a végzettségek, képzettségek megszerzését igazoló iratok (bizonyítványok) közjegyző által hitelesített másolatát;
  • szakmai gyakorlat igazolására munkáltatói/kamarai igazolás eredeti példányát vagy az eredeti igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
  • nyelvtudás igazolására a nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;
  • szakirányú tudományos eredmény igazolására a tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá tudományos tevékenységet igazoló publikációk, hivatkozások felsorolását tartalmazó dokumentumot;
  • szakirányú rendszeres oktatás vagy vizsgáztatás igazolására az oktatási intézmény, vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezet igazolását, vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
 • a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefonszám) is tartalmazó a részletes szakmai önéletrajzot;
 • a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;
 • a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát:
  • az állami és lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által kiállított köztartozás-mentességet igazoló iratokat, vagy az igazolások közjegyző által hitelesített másolatát. Abban az esetben, ha a pályázó magánszemélyként rendelkezik adószámmal, úgy az igazoláson az adóazonosító jelet és az adószámot egyaránt fel kell tüntetni;
 • a pályázónak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésére és tudomásulvételére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

Elektronikus úton kiállított okiratról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 12. §-a szerint hiteles papír alapú irattá alakított példány vagy hiteles papír alapú másolat, illetve a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137. §-a rendelkezései szerint készített – a papíralapú okiratról elektronikus, illetve az elektronikus okiratról papíralapú hiteles másolat készítésének szabályairól szóló 13/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzatnak megfelelően – hitelesített papíralapú másolat fogadható el.

A Kar nyilvántartásában szereplő pályázók (önálló bírósági végrehajtók, önálló bírósági végrehajtó-helyettesek, önálló bírósági végrehajtójelöltek) esetében is szükséges a felsorolt iratok csatolása. Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot.

A Kar a közhiteles tagnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi a végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és végrehajtójelölti jogviszony időtartamát. Ezen pályázók esetében a Kar végrehajtó tagjaként, illetve a Karnál nyilvántartásba vett önálló bírósági végrehajtó mellett eltöltött önálló bírósági végrehajtó-helyettesi vagy önálló bírósági végrehajtójelölti gyakorlati idő vonatkozásában arra elegendő csak hivatkozni.

A jogviszonnyal kapcsolatos adategyeztetés a Kar hivatali szerve vezetőjének titkárságán kérhető. Adategyeztetésre kizárólag a természetes személyazonosító adatok ismeretében van lehetőség.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, öt napos határidő tűzésével – egy alkalommal van helye. A hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot az értékelő bizottság érvénytelennek nyilvánítja és érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján, https://mbvk.hu/informaciok/adatvedelem/Adatkezelesi_tajekoztato_honlapra-vegrehajtoi_allaspalyazat.pdf címen érhető el.

dr. Takács Katalin

hivatalvezető

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a  továbbiakban: SZTFH rendelet) rendelkezései alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 31. § (11) bekezdése szerint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) pályázatot ír ki az alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére. Jelen pályázati felhívás közzétételével egyidejűleg a 2021. szeptember 17. napján megjelent pályázati felhívás alapján folyamatban lévő pályázati eljárások megszűnnek.

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:

 1. Püspökladányi Járásbíróság mellett működő egy fő
 2. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő
 3. Veszprémi Járásbíróság mellett működő egy fő
 4. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő
 5. Debreceni Járásbíróság mellett működő egy fő (Debrecen I.)
 6. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (Bp. XVIII. és XIX. Ker. I.)
 7. Ráckevei Járásbíróság mellett működő egy fő
 8. Zalaegerszegi Járásbíróság mellett működő egy fő
 9. Lenti Járásbíróság mellett működő egy fő
 10. Nagyatádi Járásbíróság mellett működő egy fő
 11. Fehérgyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő
 12. Szarvasi Járásbíróság mellett működő egy fő
 13. Nyírbátori Járásbíróság mellett működő egy fő
 14. Székesfehérvári Járásbíróság mellett működő egy fő
 15. Szolnoki Járásbíróság mellett működő egy fő
 16. Barcsi Járásbíróság mellett működő egy fő
 17. Nagykanizsai Járásbíróság mellett működő egy fő
 18. Kiskunfélegyházi Járásbíróság mellett működő egy fő
 19. Debreceni Járásbíróság mellett működő egy fő (Debrecen II.)
 20. Tiszaújvárosi Járásbíróság mellett működő egy fő
 21. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság mellett működő egy fő
 22. Szegedi Járásbíróság mellett működő egy fő
 23. Tatabányai Járásbíróság mellett működő egy fő
 24. Füzesabonyi Járásbíróság mellett működő egy fő
 25. Balassagyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő
 26. Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő (Miskolc I.)
 27. Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (PKKB I.)
 28. Bajai Járásbíróság mellett működő egy fő
 29. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (Bp. XVIII. és XIX. Ker. II.)
 30. Paksi Járásbíróság mellett működő egy fő
 31. Kunszentmiklósi Járásbíróság mellett működő egy fő
 32. Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő (Miskolc II.)
 33. Nyíregyházi Járásbíróság mellett működő egy fő
 34. Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (PKKB II.)
 35. Esztergomi Járásbíróság mellett működő egy fő

 

A Vht. 233. § (1) bekezdése alapján végrehajtóvá az nevezhető ki, aki

– magyar állampolgár,

– a 24. évét betöltötte,

– az országgyűlési képviselők választásán választható,

– egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,

– a végrehajtói szakvizsgát letette és

– kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlatot szerzett.

 

A Vht. 233. § (4) bekezdése alapján végrehajtóvá az a jogi szakvizsgával rendelkező személy nevezhető ki, aki

– magyar állampolgár,

– a 24. évét betöltötte,

– az országgyűlési képviselők választásán választható és

– a végrehajtói szakvizsgát letette.

 

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az,

– aki büntetett előéletű,

– akinek a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

o szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,

o szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,

o szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

o szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

o szándékos bűncselekmény miatt kiszabott pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

o szándékos bűncselekmény miatt kiszabott elzárás esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

o gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

– akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,

– aki a jogi képesítéshez kötött foglalkozástól vagy a végrehajtói foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,

– akit a végrehajtói fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott, vagy akinek a végrehajtói szolgálatát 2021. október 1-jét megelőzően az igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter), 2021. október 1-jét követően a Hatóság elnöke a Vht. 239. § (4a) bekezdése alapján szüntette meg, a fegyelmi bíróság határozata jogerőre emelkedésétől vagy a miniszter, illetve a Hatóság elnöke határozata véglegessé válásától számított 10 évig,

– aki egészségi állapota miatt vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlan, vagy

– aki életmódja vagy magatartása miatt a végrehajtói szolgálat ellátásához szükséges közbizalomra érdemtelen,

– akivel szemben a Vht. 227. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, és nem vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti,

– aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,

– aki büntetőeljárás − ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást − hatálya alatt áll,

– akinek a végrehajtói szolgálati jogviszonya a Vht. 239. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján szűnt meg, a megszűnést követő 10 évig.

 

A pályázati anyagot (a pályázatot és mellékleteit) papír alapon a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) – függetlenül a megpályázott helyek számától egy eredeti és egy másolati példányban – kell postai úton megküldeni, vagy a Kar Hivatali szerve vezetőjének titkárságán – hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 13 óra között – személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon minden esetben jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely pályázat”.

Annak a pályázónak, aki a 2021. szeptember 17. napján megjelent pályázati felhívás alapján folyamatban volt, jelen pályázati felhívás közzétételével egyidejűleg megszűnt pályázati eljárás során érvényes pályázatot nyújtott be és az ismételten közzétett (jelen) pályázati felhívásra is pályázni kíván, elegendő büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkoznia arról, hogy a benyújtott pályázatát az adott végrehajtói álláshely betöltésére az ismételt pályázati felhívás tekintetében továbbra is fenntartja, valamint arról, hogy vele szemben az ismételten lefolytatásra kerülő pályázatban való részvételével összefüggésben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. E nyilatkozatot szükséges teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni és a Kar részére megküldeni. A nyilatkozat a Kar honlapján https://mbvk.hu/karrier/vh_nyilatkozat_minta elérhető nyilatkozatminta használatával is megtehető. A nyilatkozathoz mellékelni kell a nyilatkozattétel napjához képest kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

A pályázat benyújtásának határideje a felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját.

A pályázó pályázata az a teljes bizonyító erejű magánokiratba [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés] foglalt nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni. Amennyiben a pályázó több álláshelyre kívánja benyújtani pályázatát, úgy valamennyi megpályázott helyet egy nyilatkozatban kell megjelölnie.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

– a Vht. 233. §-a szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát a Vht. 234/B. §-a szerint:

o magyar állampolgárság és a 24. életév igazolására a személyi igazolvány vagy útlevél közjegyző által hitelesített másolatát;

o az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság igazolására a Nemzeti Választási Iroda által kiállított igazolást, vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;

o egyetemi jogi végzettség igazolására a jogi egyetemi diploma közjegyző által hitelesített másolatát;

o amennyiben a pályázó a Vht. 233. § (4) bekezdése alapján jogi szakvizsgával rendelkező személyként nyújtja be pályázatát, úgy a jogi szakvizsga igazolására a jogi szakvizsga teljesítéséről szóló bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;

o a végrehajtói szakvizsga igazolására a végrehajtói szakvizsga teljesítését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát;

o a Vht. 233. § (2) bekezdés a)–d) és j) pontjában foglaltak igazolására 90 napnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítványt;

o a Vht. 233. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak igazolására az Országos Bírósági Hivatal által kiállított igazolást – vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát – arról, hogy a pályázó nem szerepel a gondnokolti nyilvántartásban (nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt), annak igazolására, hogy a pályázó nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt, a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt;

o a Vht. 233. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feltétel igazolására a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, miszerint a pályázó esetében nem áll fenn olyan körülmény, amely a pályázót egészségügyi vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlanná teszi;

– a pályázat elbírálása során az SZTFH rendelet 2. melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát:

o iskolai végzettség és szakmai vizsga igazolására a vizsgák teljesítését, a végzettségek, képzettségek megszerzését igazoló iratok (bizonyítványok) közjegyző által hitelesített másolatát;

o szakmai gyakorlat igazolására munkáltatói/kamarai igazolás eredeti példányát vagy az eredeti igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;

o nyelvtudás igazolására a nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;

o szakirányú tudományos eredmény igazolására a tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá tudományos tevékenységet igazoló publikációk, hivatkozások felsorolását tartalmazó dokumentumot;

o szakirányú rendszeres oktatás vagy vizsgáztatás igazolására az oktatási intézmény vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezet igazolását vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;

– a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefonszám) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;

– a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;

– a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát:

o az állami és lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által kiállított köztartozás-mentességet igazoló iratokat vagy az igazolások közjegyző által hitelesített másolatát;

– a pályázónak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésére és tudomásulvételére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

 

Elektronikus úton kiállított okiratról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 12. §-a szerint hiteles papíralapú irattá alakított példány vagy hiteles papíralapú másolat, illetve a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137. §-a rendelkezései szerint készített – a papíralapú okiratról elektronikus, illetve az elektronikus okiratról papíralapú hiteles másolat készítésének szabályairól szóló 13/2021. (VI. 7.) MOKK szabályzatnak megfelelően – hitelesített papíralapú másolat fogadható el.

A Kar nyilvántartásában szereplő pályázók (önálló bírósági végrehajtók, önálló bírósági végrehajtó-helyettesek, önálló bírósági végrehajtójelöltek) esetében is szükséges a felsorolt iratok csatolása. Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot.

A Kar a közhiteles tagnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi a végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és végrehajtójelölti jogviszony időtartamát. Ezen pályázók esetében a Kar tagjaként, illetve a Karnál nyilvántartásba vett önálló bírósági végrehajtó mellett eltöltött önálló bírósági végrehajtó-helyettesi vagy önálló bírósági végrehajtójelölti gyakorlati idő vonatkozásában arra elegendő csak hivatkozni.

A jogviszonnyal kapcsolatos adategyeztetés a Kar hivatali szerve vezetőjének titkárságán kérhető. Adategyeztetésre – adatvédelmi okokból – kizárólag a végrehajtó-helyettesi jelvényszám és a természetes személyazonosító adatok ismeretében van lehetőség.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, öt napos határidő tűzésével – egy alkalommal van helye. A hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot az értékelő bizottság érvénytelennek nyilvánítja, és érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján, https://mbvk.hu/informaciok/adatvedelem/Adatkezelesi_tajekoztato_honlapra-vegrehajtoi_allaspalyazat.pdf címen érhető el.

dr. Takács Katalin

hivatalvezető

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A Hivatalos Értesítőben megjelent 2022. január 17. napján.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) rendelkezései alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) pályázatot ír ki az alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére.

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:

1. Püspökladányi Járásbíróság mellett működő egy fő
2. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő
3. Veszprémi Járásbíróság mellett működő egy fő
4. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő
5. Debreceni Járásbíróság mellett működő egy fő (Debrecen I.)
6. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (Bp. XVIII. és XIX. Ker. I.)
7. Ráckevei Járásbíróság mellett működő egy fő
8. Zalaegerszegi Járásbíróság mellett működő egy fő
9. Lenti Járásbíróság mellett működő egy fő
10. Nagyatádi Járásbíróság mellett működő egy fő
11. Fehérgyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő
12. Szarvasi Járásbíróság mellett működő egy fő
13. Nyírbátori Járásbíróság mellett működő egy fő
14. Székesfehérvári Járásbíróság mellett működő egy fő
15. Szolnoki Járásbíróság mellett működő egy fő
16. Barcsi Járásbíróság mellett működő egy fő
17. Nagykanizsai Járásbíróság mellett működő egy fő
18. Kiskunfélegyházi Járásbíróság mellett működő egy fő
19. Debreceni Járásbíróság mellett működő egy fő (Debrecen II.)
20. Tiszaújvárosi Járásbíróság mellett működő egy fő
21. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság mellett működő egy fő
22. Szegedi Járásbíróság mellett működő egy fő
23. Tatabányai Járásbíróság mellett működő egy fő
24. Füzesabonyi Járásbíróság mellett működő egy fő
25. Balassagyarmati Járásbíróság mellett működő egy fő
26. Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő (Miskolc I.)
27. Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (PKKB I.)
28. Bajai Járásbíróság mellett működő egy fő
29. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (Bp. XVIII. és XIX. Ker. II.)
30. Paksi Járásbíróság mellett működő egy fő
31. Kunszentmiklósi Járásbíróság mellett működő egy fő
32. Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő (Miskolc II.)
33. Nyíregyházi Járásbíróság mellett működő egy fő
34. Pesti Központi Kerületi Bíróság mellett működő egy fő (PKKB II.)
35. Esztergomi Járásbíróság mellett működő egy fő

A Vht. 233. § (1) bekezdése alapján végrehajtóvá az nevezhető ki, aki

 • magyar állampolgár,
 • a 24. évét betöltötte,
 • az országgyűlési képviselők választásán választható,
 • egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,
 • a végrehajtói szakvizsgát letette és
 • kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlatot szerzett.

A Vht. 233. § (4) bekezdése alapján végrehajtóvá az a jogi szakvizsgával rendelkező személy nevezhető ki, aki

 • magyar állampolgár,
 • a 24. évét betöltötte,
 • az országgyűlési képviselők választásán választható és
 • a végrehajtói szakvizsgát letette.

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az,

 • aki büntetett előéletű,
 • akinek a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • szándékos bűncselekmény miatt kiszabott elzárás esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
  • gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
 • akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig,
 • aki a jogi képesítéshez kötött foglalkozástól vagy a végrehajtói foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a végrehajtói fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott vagy akinek a végrehajtói szolgálatát a miniszter a Vht. 239. § (4a) bekezdése alapján szüntette meg, a fegyelmi bíróság határozata jogerőre emelkedésétől vagy a miniszter határozata véglegessé válásától számított 10 évig,
 • aki egészségi állapota miatt vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlan, vagy
 • aki életmódja vagy magatartása miatt a végrehajtói szolgálat ellátásához szükséges közbizalomra érdemtelen,
 • akivel szemben a Vht. 227. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem vállalja, hogy kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti,
 • aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll,
 • aki büntetőeljárás − ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást − hatálya alatt áll,
 • akinek a végrehajtói szolgálati jogviszonya a Vht. 239. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján szűnt meg, a megszűnést követő 10 évig.

A pályázati anyagot (a pályázatot és mellékleteit) papír alapon a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) – függetlenül a megpályázott helyek számától egy eredeti és egy másolati példányban – kell postai úton megküldeni vagy a Kar Hivatali szerve vezetőjének titkárságán – hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 13 óra között – személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon minden esetben jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje a felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját.

A pályázó pályázata teljes bizonyító erejű magánokiratba [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés] foglalt nyilatkozata arról, hogy pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni. Amennyiben a pályázó több álláshelyre kívánja benyújtani pályázatát, úgy valamennyi megpályázott helyet egy nyilatkozatban kell megjelölnie.

A pályázathoz mellékelni kell

 • a Vht. 233. §-a szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát a Vht. 234/B. § szerint:
  • magyar állampolgárság és a 24. életév igazolására a személyi igazolvány, vagy útlevél közjegyző által hitelesített másolatát;
  • az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság igazolására a Nemzeti Választási Iroda által kiállított igazolást, vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
  • egyetemi jogi végzettség igazolására a jogi egyetemi diploma közjegyző által hitelesített másolatát;
  • amennyiben a pályázó a Vht. 233. § (4) bekezdése alapján jogi szakvizsgával rendelkező személyként nyújtja be pályázatát, úgy a jogi szakvizsga igazolására a jogi szakvizsga teljesítéséről szóló bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;
  • a végrehajtói szakvizsga igazolására a végrehajtói szakvizsga teljesítését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) és j) pontjában foglaltak igazolására 90 napnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítványt;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak igazolására az Országos Bírósági Hivatal által kiállított igazolást – vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát – arról, hogy a pályázó nem szerepel a gondnokolti nyilvántartásban (nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt), annak igazolására, hogy a pályázó nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt, a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy nem áll támogatott döntéshozatal hatálya alatt;
  • a Vht. 233. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feltétel igazolására a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata szükséges, miszerint a pályázó esetében nem áll fenn olyan körülmény, amely a pályázót egészségügyi, vagy más okból a szolgálat ellátására alkalmatlanná teszi;
 • a pályázat elbírálása során az IM rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát:
  • iskolai végzettség és szakmai vizsga igazolására a vizsgák teljesítését, a végzettségek, képzettségek megszerzését igazoló iratok (bizonyítványok) közjegyző által hitelesített másolatát;
  • szakmai gyakorlat igazolására munkáltatói/kamarai igazolás eredeti példányát vagy az eredeti igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
  • nyelvtudás igazolására a nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;
  • szakirányú tudományos eredmény igazolására a tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá tudományos tevékenységet igazoló publikációk, hivatkozások;
  • szakirányú rendszeres oktatás vagy vizsgáztatás igazolására az oktatási intézmény, vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezet igazolását, vagy az igazolás közjegyző által hitelesített másolatát;
 • a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (telefonszám, elektronikus levélcím) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;
 • a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;
 • a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratokat:
  • az állami és önkormányzati adóhatóság által kiállított köztartozás-mentességet igazoló iratokat, vagy az igazolások közjegyző által hitelesített másolatát;
 • a pályázónak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésére és tudomásulvételére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

Elektronikus úton kiállított okiratról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 12. §-a szerint hiteles papír alapú irattá alakított példány vagy papír alapú másolat, illetve a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137. §-a rendelkezései szerint készített hitelesített papíralapú másolat fogadható el.

A Kar nyilvántartásában szereplő pályázók (önálló bírósági végrehajtók, önálló bírósági végrehajtó-helyettesek, önálló bírósági végrehajtójelöltek) esetében is szükséges a felsorolt iratok csatolása. Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, az IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot.

A Kar a közhiteles tagnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi a végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és végrehajtójelölti jogviszony időtartamát. Ezen pályázók esetében a Kar tagjaként, illetve a Karnál nyilvántartásba vett önálló bírósági végrehajtó mellett eltöltött önálló bírósági végrehajtó-helyettesi vagy önálló bírósági végrehajtójelölti gyakorlati idő vonatkozásában arra elegendő csak hivatkozni.

A jogviszonnyal kapcsolatos adategyeztetés a Kar hivatali szerve vezetőjének titkárságán kérhető. Adategyeztetésre – adatvédelmi okokból – kizárólag a végrehajtó-helyettesi jelvényszám és a természetes személyazonosító adatok ismeretében van lehetőség.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot a Kar Hivatali szerve érvénytelennek tekinti és érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján, https://mbvk.hu/informaciok/adatvedelem/Adatkezelesi_tajekoztato_honlapra-vegrehajtoi_allaspalyazat.pdf címen érhető el.

 

dr. Takács Katalin

hivatalvezető

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A Hivatalos Értesítőben megjelent 2021. szeptember 17. napján.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 250. § (2) bekezdés 21. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) rendelkezései alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázatot ír ki az alábbi önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre.

A pályázatok elbírálására az alábbi sorrendben kerül sor:

 1. A Lenti Járásbíróság mellett működő egy fő
 2. A Gyöngyösi Járásbíróság mellett működő egy fő
 3. A Hevesi Járásbíróság mellett működő egy fő
 4. A Székesfehérvári Járásbíróság mellett működő egy fő
 5. A Miskolci Járásbíróság mellett működő egy fő

A pályázatot a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak (1146 Budapest, Cházár András u. 13.) egy eredeti és egy másolati példányban kell postai úton megküldeni vagy a Kar Hivatali szerve vezetőjének titkárságán – hétfőtől-csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 13 óra között – személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon jól látható helyen fel kell tüntetni: „Végrehajtói álláshely pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a pályázat beérkezésének napját.

A Vht. 233. § (1) bekezdése alapján az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • a 24. életév betöltése,
 • az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság,
 • egyetemi jogi végzettség,
 • végrehajtói szakvizsga és
 • kétéves bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat.

Jogi szakvizsgával rendelkező személy kinevezéséhez szükséges – Vht. 233. § (4) bekezdése szerinti – törvényi feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • a 24. életév betöltése,
 • az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság,
 • végrehajtói szakvizsga.

Nem nevezhető ki végrehajtóvá az, akivel szemben a Vht. 233. § (2) bekezdés a) – k) pontjai szerinti kizáró ok áll fenn.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § (1) bekezdés] foglalt nyilatkozatát arról, hogy pontosan mely végrehajtói álláshely(ek)re kíván pályázni,
 • a Vht. 233. § szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát a Vht. 234/B. § szerint;
 • a pályázat elbírálása során az IM rendelet 2. számú melléklete alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát;
 • a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (telefonszám, elektronikus levélcím) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;
 • a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot,
 • a pályázó köztartozásmentességének igazolására szolgáló iratokat,
 • a pályázónak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésére és tudomásul­vételére vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdés a) – d) és j) pontjában meghatározott körülmények nem állnak fenn, továbbá az Országos Bírósági Hivatal által kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy a Vht. 233. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn.

Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar Hivatali szerve nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, az IM rendelet szerint kiadott bírósági végrehajtói oklevél számának a pályázatban történő feltüntetése esetén a bírósági végrehajtói oklevelet, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampol­gárságát és a választójogát igazoló iratot.

A pályázati eljárásban hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak nincs helye. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot a Kar Hivatali szerve érvénytelennek tekinti és érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

dr. Takács Katalin
hivatalvezető
Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

A Hivatalos Értesítőben megjelent 2020. szeptember 24. napján.